„Markéty dopravní výchovy“ je projekt postavený na inovativním přístupu k dopravní výchově. Jeho vznik je zapříčiněn několika důvody. Zpráva České školní inspekce poukazuje na slabé znalosti a dovednosti žáků devátých tříd základních škol, a to na celostátní úrovni. Projekt se věnuje komplexnímu pojetí dopravní výchovy několika aktivitami. Těmi jsou: „Dny s dopravní výchovou“, tvorba a distribuce didaktických materiálů a pomůcek, další aktivity (např. pořádání výtvarných či literárních soutěží, výstava dětských prací aj…). V Libereckém kraji je naší maximální snahou výuku dopravně bezpečnostních témat, jejíž povinnost kotví v Rámcových vzdělávacích programech, doplnit preventivním programem realizovaným přímo v MŠ nebo ZŠ zážitkovou pedagogikou.