Zvolte nejbližší pobočku Globus

Pe-po Podpalovač gelový 1 l

Pe-po Podpalovač gelový 1 l

1 l
114,90 Kč

Globus Bonus

Staňte se členem našeho věrnostního programu Globus Bonus a získejte ještě výhodnější cenovou nabídku pro vybrané produkty.

Globus karta

Popis produktu

Je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů, jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety. Gel zaručuje ještě snadnější a bezpečnější podpalování. Nestéká z místa podpalu. Je také velice vhodný pro přípravu fondue. Hoří bez sazí a zápachu. NEBEZPEČÍ. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina 1. třídy nebezpečnosti!

Ethanol, Zahušťovadlo

Zobrazená cena produktu je platná na prodejně k 27. 02. 2024 23:58 a v průběhu dne se může měnit.
Pe-po Podpalovač gelový 1 l
Pe-po Podpalovač gelový 1 l
114,90 Kč