Zvolte nejbližší pobočku Globus

Výhodně
Pe-Po Podpalovač pevný 40 podpalů

Pe-Po Podpalovač pevný 40 podpalů

40 ks
26,90 Kč

Globus Bonus

Staňte se členem našeho věrnostního programu Globus Bonus a získejte ještě výhodnější cenovou nabídku pro vybrané produkty.

Globus karta

Popis produktu

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Varování! K zapálení nebo znovu zapálení nepoužívejte líh nebo benzín! Varování! Používejte pouze podpalovače odpovídající evropské normě pro podpalovače (EN 1860-3).
VAROVÁNÍ. Hořlavá tuhá látka. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy,

Zobrazená cena produktu je platná na prodejně k 24. 05. 2024 20:50 a v průběhu dne se může měnit.
Pe-Po Podpalovač pevný 40 podpalů
Pe-Po Podpalovač pevný 40 podpalů
26,90 Kč