Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

má znaky trestného činu; má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 • daně z příjmů právnických osob,

 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 • ochrany spotřebitele,

 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 • ochrany životního prostředí,

 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

U oznamovatele se nepředpokládá, že by disponoval expertní znalostí, která by mu umožnila bezchybné či detailní právní posouzení oznamovaného protiprávního jednání.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat fyzická osoba, která pro Globus vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností pro Globus se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

 2. služba,

 3. samostatná výdělečná činnost,

 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

 7. správa svěřenského fondu,

 8. dobrovolnická činnost,

 9. odborná praxe, stáž, nebo

 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Globus nebude přijímat oznámení od oznamovatele, který již pro Globus nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnosti dle bodů 1, 2, 8 a 9.

Oznámení musí vždy obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 

Lze podat anonymní oznámení?

Nikoliv, anonymní oznámení nebudou Globusem evidována a posuzována podle zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Komu podezření na možné protiprávní jednání oznámit?

Oznámení se podává pouze příslušné osobě, kterou je pan Martin Koberec. Oznámení lze podat písemně či e-mailem, telefonicky nebo osobně.

 

1. Písemně na adresu:

Globus ČR, v.o.s. nebo Globus Invest v.o.s.
k rukám osoby příslušné k přijímaní oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů
Kostelecká 822/75
Praha 9 - Čakovice
PSČ 19600
korespondenci označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám osoby příslušné k přijímaní oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“

nebo e-mailem: oznamovatel@globus.cz

 

2. Telefonicky

Telefon: +420 730 562 040

Hlasový záznamník: +420 703 409 653

Oznamovatel má možnost podat své oznámení i Ministerstvu spravedlnosti ČR přes oznamovací systém dostupný na - https://oznamovatel.justice.cz/, případně na e-mailovou adresu: oznamovatel@msp.justice.cz.

 

Jaká je ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními?

Proti oznamovatelům nebude použito žádné odvetné opatření. Tedy žádné jednání Globusu, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které by oznamovateli nebo jiné chráněné osobě mohlo způsobit újmu.

 

Jak je chráněna identita oznamovatele?

Přístup k oznámením má pouze příslušná osoba. Ve vztahu k oznámením podávaným u Ministerstva spravedlnosti je do ohlašovacích systémů přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům (obdoba příslušných osob). Příslušné osoby nesmějí nikomu poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost oznamovatele ani jiné osoby chráněné před odvetnými opatřeními (např. osoby, která oznamovateli s oznámením pomáhala) nelze bez jejich písemného souhlasu prozradit nikomu dalšímu. Výjimku představuje pouze situace, kdy je příslušná osoba ze zákona povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci.

Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele nebo jiných chráněných osob (a tím zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení).

 

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Oznamovatel dostane do 7 kalendářních dnů od příslušné osoby potvrzení o tom, že jeho oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel měl obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů). V rámci oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti lze lhůtu prodloužit pouze jednou o 30 dnů na celkovou lhůtu 60 dnů.

 

Jak bude oznámení vyřizováno?

Oznámení vyřídí příslušná osoba, která má povinnost oznámení ve stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku posouzení vyrozumět oznamovatele.

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, budou Globusu doporučena k přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

V průběhu prošetřování příslušná osoba může požádat oznamovatele o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací.

Po celou dobu je chráněna totožnost oznamovatele i dalších chráněných osob. Postoupení oznámení k dalšímu šetření orgánu veřejné moci je podmíněno souhlasem oznamovatele (až na obecnou povinnost oznamovat trestné činy podle trestního zákoníku), i v takovém případě však musí být zachována ochrana jeho totožnosti. Výjimkou z uvedeného pravidla je nicméně situace, kdy by sdělení totožnosti oznamovatele bylo povinností podle některého právního předpisu (např. ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení či přestupkovým orgánům), ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn.